کره شمالی به تصمیم آژانس بین المللی انرژی اتمی اعتراض کرد


تهران – ایرنا –کره شمالی روز یکشنبه تصمیم آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای صدور مجوز رهاسازی میلیون ها تن آب آلوده به رادیواکتیو نیروگاه هسته ای فوکوشیما به دریا به باد انتقاد گرفت و بار دیگر مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85164239/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF