در واکنش به محدودیت‌های اعمالی چین، ارتش آمریکا از ژاپن غذاهای دریایی می‌خرد


تهران– ایرنا– آمریکا در واکنش به محدودیت‌های اعمالی چین در مورد خرید مواد غذایی از ژاپن، برای اولین بار به خرید غذاهای دریایی ژاپنی برای ارتش خود اقدام می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85275278/%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C