افغانستان در میانه بازی مثلث ابرقدرتها


تهران- ایرنا – یک رسانه هندی در تحلیلی نوشت: افغانستان با موقعیت مهم ژئوپولتیک در منطقه همواره مورد توجه قدرت های بزرگ بوده و از زمان به قدرت رسیدن طالبان در این کشور جنگ زده رقابتی را میان قدرت های بزرگ یعنی چین، آمریکا و روسیه برانگیخته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84915153/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7